100 εκατομμύρια στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ

2
634
Ìèíèñòð îáîðîíû Óêðàèíû ãåíåðàë àðìèè Ñòåïàí Ïîëòîðàê âî âðåìÿ ñîâìåñòíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñ ìèíèñòðîì íàöèîíàëüíîé îáîðîíû Êàíàäû Õàðäæèòîì Ñèíãõ Ñàéäææàíîì, â Êèåâå, 26 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. Ôîòî Ñèíèöà Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Στεπάν Πολτόρακ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παράσχουν βοήθεια 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία σύντομα για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας του ουκρανικού Στρατού.

Ìèíèñòð îáîðîíû Óêðàèíû ãåíåðàë àðìèè Ñòåïàí Ïîëòîðàê âî âðåìÿ ñîâìåñòíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñ ìèíèñòðîì íàöèîíàëüíîé îáîðîíû Êàíàäû Õàðäæèòîì Ñèíãõ Ñàéäææàíîì, â Êèåâå, 26 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. Ôîòî Ñèíèöà Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

Ο Πολτόρακ επιπλέον δήλωσε ότι οι συμμετέχοντες στο συνέδριο του ΝΑΤΟ είχαν συζητήσει την επιτυχία της δρομολόγησης μεταρρυθμίσεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και την αλλαγή του τύπου αλληλεπίδρασης με τους συμμάχους της, από τις διαβουλεύσεις έως την υλική και τεχνική βοήθεια.

Μετά την ψήφιση του νόμου για την εθνική ασφάλεια (στην Ουκρανία), ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, μετά και την ανάλυση των μεταρρυθμίσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν σύντομα την Ουκρανία να ενισχύσει την αμυντική ικανότητα του ουκρανικού στρατού, με την παροχή όπλων, εξοπλισμού και υλικού αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αντιλαμβανόμαστε βέβαια οτι οι ανάγκες των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι τεράστιες σε κάθε είδους τομέα και με το εν λόγω ποσό δεν μπορούν να καλύψουν ούτε καν τις πιο επείγουσες από αυτές.

Συνεπώς η συγκεκριμένη κίνηση πρέπει να ερμηνευθεί πιο πολύ ως συμβολική, αποδεικνύοντας την δέσμευση των ΗΠΑ να σταθούν δίπλα στην Ουκρανία και με τον τρόπο αυτό να βρεθούν απέναντι στην Ρωσία.

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Ως συνήθως, οι Αμερικανοί ενισχύουν τους πολέμους, παντού πάνω στην υφήλιο!

Comments are closed.