21.6 C
Athens
Τρίτη, 4 Οκτωβρίου, 2022
ΝΕΑΑΜΥΝΑΠαναγιωτόπουλος για αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: Δεν προβλέπεται επαναφορά των...

Παναγιωτόπουλος για αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: Δεν προβλέπεται επαναφορά των δώρων

- Advertisement -

“Τα στελέχη αποζημιώνονται για τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της προσφερόμενης εργασίας, οπότε για την επίλυση των τιθέμενων ζητημάτων δεν τίθεται θέμα νομοθετικής πρωτοβουλίας. Εξαίρεση αποτελεί το θέμα έκδοσης της ΚΥΑ για τη νυχτερινή αποζημίωση το οποίο είναι αμιγώς δημοσιονομικό και συναρτάται με την πορεία εκτέλεσης του εκάστοτε κρατικού προυπολογισμού (Π/Υ) και το κόστος διαχείρισης των έκτακτων τρεχουσών αναγκών”.

Αυτο επισήμανε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος,απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή (20-06-2022) οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα «για τις αυξήσεις στους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που να καλύπτουν το σημερινό κόστος ζωής, επαναφορά επιδομάτων εορτών (δώρων) και αδειών».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι το ΥΠΟΙΚ με τον ν.4472/2017 επιχείρησε, σε ένα πλαίσιο ενιαίων κανόνων και αρχών, την πλήρη αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων, οπότε τυχόν πρόταση για αύξηση αποδοχών ή επαναφορά των επιδομάτων δώρων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), θα θεωρηθεί ότι εισάγει την επιλεκτική μεταχείριση και θα έθετε ζητήματα παραβίασης τόσο της αρχής της ισότητας και της ισονομίας που διέπει το σύνολο της μισθολογικής μεταρρύθμισης, όσο και της αρχής της δημοσιονομικής πρόβλεψης.

Ειδικώτερα ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε τα εξής:

– Αναφορικά με την έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, το σχέδιο ΚΥΑ που διαβιβάστηκε από το ΥΠΕΘΑ στο ΥΠΟΙΚ για τον καθορισμό των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, επέστρεψε ανυπόγραφο, με την αιτιολογία της μη επάρκειας των πιστώσεων. Βούληση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ είναι η προώθηση νέου σχεδίου ΚΥΑ, όμως λόγω των έκτακτων υγειονομικών και οικονομικών καταστάσεων και των συνακόλουθων δημοσιονομικών αναγκών που αντιμετωπίζει η χώρα, καθίσταται δυσχερής η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, γεγονός που μετακυλίει το χρόνο έκδοσής της, προς αποτροπή δημοσιονομικών αποκλίσεων,

– Σε ό,τι αφορά στην καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που τέθηκαν κατά την εκπόνηση του ( σ.σ. μισθολογίου των στρατιωτικών-ν.4472/2017), , διατηρήθηκαν τα επιδόματα εκείνα που η χορήγηση τους αποτελεί συνάρτηση του ιδιαίτερου υπηρεσιακού καθήκοντος ή του τρόπου, του χώρου, και των συνθήκων απασχόλησης των στελεχών. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρχών, ο ν.4472/2017 χορηγεί με την παράγραφο Β΄ του άρθρου 127 αυτού επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, σε ένδειξη αναγνώρισης της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων τους και της απασχόλησης τους χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν αυτού,

– Όσον αφορά στην καταβολή αποζημίωσης των στελεχών των ΕΔ για την εκτέλεση υπηρεσιών στις αργίες, το θέμα συναρτάται από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε Κλάδου και συναφώς τους σχετικούς περιορισμούς που τους διέπουν (ανάληψη υποχρεώσεων εντός ύψους διατιθέμενων πιστώσεων), σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις και τους στόχους του εφαρμοζόμενου μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.). Πάντως, αυτές καταβάλλονται κανονικά στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο Στρατό Ξηράς με την Υπ’ Αριθμ.6/28 Μαρ 18/Απόφαση Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αναστολή της καταβολής της αποζημίωσης στα στελέχη που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες και τις κατά περίπτωση τοπικές αργίες για το έτος 2018, λόγω έλλειψης αναγκαιουσών πιστώσεων στο λειτουργικό προϋπολογισμού του ΓΕΣ. Το ΓΕΣ, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό και λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές – επιχειρησιακές του ανάγκες, το σημαντικό αριθμό του δικαιούχου προσωπικού, καθώς και τις υφιστάμενες δυνατότητες του προϋπολογισμού του, προέβη στην αποζημίωση του συνόλου των υπηρεσιών ανά δικαιούχο στέλεχος, που εκτελέσθηκαν εντός των ετών 2019 και 2020 και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξεύρεσης πόρων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταβολή της υπόψη αποζημίωσης για τα έτη 2021 και εντεύθεν,

– Σε ό,τι έχει σχέση με την κατάταξη των ΕΜΘ στο μισθολογικό κλιμάκιο του Ανθυπολοχαγού, έχει διαβιβαστεί στο ΥΠΟΙΚ, σχέδιο τροπολογίας προς εναρμόνιση τους με τη βαθμολογική εξέλιξη του ν.4609/2019 και το θέμα τελεί σε γνώση του ΥΠΟΙΚ και εξετάζεται στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων,

– Αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου στους ΟΒΑ, προκειμένου η διαμόρφωση των αποδοχών των στελεχών, να είναι σύμφωνη με το νομοθετικό σκοπό και τις αρχές σύνταξης του μισθολογίου τους, ως αιτιολογική έκθεση άρ. 127 ν.4472/2017, ελήφθησαν υπόψη οι αποδοχές που τα στελέχη δικαιούνταν την 31-12-2016, χωρίς καμία περαιτέρω αναπροσαρμογή και θεσπίστηκαν ασφαλιστικές δικλείδες (με το άρθρο 155), για τις περιπτώσεις που θα προέκυπταν μηνιαίες διαφορές υψηλότερες ή χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν μέχρι την χρονολογία αυτή. Στο πλαίσιο του ανωτέρω αιτιολογικού, ο καθορισμός των αποδοχών των ΟΒΑ, όπως και των λοιπών στελεχών, υπαγορεύτηκε νομοτελειακά από την ανάγκη εναρμόνιση τους με το νέο σύστημα αμοιβών και τη διατήρηση του ύψους αυτών, χωρίς καμιά περαιτέρω αύξηση,

-Τέλος, αναφορικά με το επίδομα παραμεθορίου στους υπηρετούντες στα Συντάγματα προκάλυψης επισημαίνεται ότι, για το επίδομα παραμεθόριων περιοχών της παρ. Ε΄ του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α΄74) σχετικού μισθολογίου, προβλέπεται η χορήγηση μηνιαίου επιδόματος ύψους εκατό ευρώ (100Euro) στα στελέχη των ΕΔ, τα οποία υπηρετούν:

1. Σε μονάδες-υπηρεσίες που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου),

2.Σε μονάδες Προκάλυψης της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και στις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του δήμου Σητείας,

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ΕΠ ΔΚ 0-4/2006 (Διακλαδικός Κανονισμός Κοινής Ορολογίας Ενόπλων Δυνάμεων), υφίσταται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις μονάδες και στα Συντάγματα, καθώς ως μονάδα ορίζεται το κατώτερο κλιμάκιο που έχει διοικητική αυτοτέλεια, ενώ το επίπεδο διοίκησης του Συντάγματος, εντάσσεται στην επόμενη κατηγορία, αυτή του Συγκροτήματος. Συναφώς, τα στελέχη τα οποία δεν υπηρετούν σε μονάδες – υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν, δεν δύναται να καταστούν δικαιούχοι του υπόψη επιδόματος, κατέληξε.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο ptisidiastima.com εκφράζουν τους συντάκτες τους
κι όχι απαραίτητα τον ιστότοπο. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς γραπτή
έγκριση. Σε αντίθετη περίπτωση θα λαμβάνονται νομικά μέτρα. Ο ιστότοπος
διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων, τα οποία εκφράζουν μόνο το συγγραφέα
τους.

- Advertisement -
- Advertisement -

8 ΣΧΟΛΙΑ

Subscribe
Notify of
8 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -

Το Σχόλιο της Ημέρας

ThinkOutOfTheBox: Εκσυγχρονισμός 4 φρεγατών Kortenaer με πυραύλους ESSM, 2 OtoMelara & 2 Phalanx

 Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, για όλους μας εμάς τους ασχολούμενους με την Άμυνα, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κομβικό σημείο. Καθώς το  2020 και...

Το τεύχος μας που κυκλοφορεί

- Advertisement -

Κύριο Άρθρο

Ελλάδα-Αζερμπαϊτζάν: Ο εθνικός μας κυνισμός και οι εξοπλισμοί

60
Να ξεκινήσουμε το σχόλιο μας από το… μακρινό 2020. Μόλις 2 χρόνια πριν δηλαδή αλλά μοιάζουν πολύ περισσότερα με την ταχύτητα των εξελίξεων. Είναι...
- Advertisement -
Card image

Αιγαίο Ώρα Μηδέν ΠΤΗΣΗ Ειδικές Εκδόσεις

Αγορά 0.99
- Advertisement -

Σαν σήμερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 3 Οκτωβρίου 1942: Η Γερμανία ολοκληρώνει τον πρώτο...

1
Πραγματοποιείται η πρώτη επιτυχημένη εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου V-2 A4 από το πεδίο δοκιμών Prüfstand VII στο ερευνητικό κέντρο του γερμανικού στρατού στο Πεενεμούντε (Peenemünde).http://www.youtube.com/watch?v=VDmaFj2dJ8AΓνωστός...
- Advertisement -
Card image

September #028 Σεπτέμβριος 2022

Αγορά 3.99
- Advertisement -
Card image

August #027 ΠΤΗΣΗ 2022

Αγορά 3.99

Related News

ΗΠΑ: Οι νέοι γυρίζουν την πλάτη στον Αμερικανικό Στρατό;

Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα που θα μπορούσε να δημιουργήσει σκέψεις για την αναδιοργάνωση της δομής τους και τη μείωσή τους...

Λιβυκή Βουλή: Το έγγραφο-δήλωση που απορρίπτει το «συμφωνητικό» της Τουρκίας

Αυτό είναι το έγγραφο του λιβυκού κοινοβουλίου που απορρίπτει τη σημερινή συμφωνία που υπεγράφη με την Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες. Υπενθυμίζει ότι η αρχική συμφωνία...

Νορβηγία: Φρούρηση από το στρατό των μονάδων αερίου και πετρελαίου

Οι ένοπλες δυνάμεις της Νορβηγίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανέπτυξαν στρατιώτες για να συμβάλουν στη φύλαξη μεγάλων μονάδων επεξεργασίας πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ξηρά,...